Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

Her finn du IKA Hordaland sin formidlingskanal ut mot publikum og eigarkommunane. På sida vil vi legge ut informasjon, nyhende, gje eit innblikk i arbeidet vi gjer på IKA Hordaland og presentere smakebitar frå arkiva.

HKK2

Herlandsfoss kommunale kraftverk - kraftproduksjon på tvers av kommunegrenser

I år er det 100 år sidan Herlandsfoss kommunale kraftverk stod ferdig. Kraftverket er eit lite kraftverk, men bidrog til ei positiv utvikling for lokalsamfunnet. Kraftselskapet produserte viktig kraft til kommunane og skapte sårt etterspurte arbeidsplassar. Etableringa av kraftverket markerte også starten på eit langvarig interkommunalt samarbeid. Herlandsvassdraget renn gjennom dei tidlegare kommunane Hosanger, Haus og Hamre på Osterøya, og består i hovudsak av Løtveitvatnet og Storavatnet. I desember 1915 bestemte Hosanger å kjøpe vassdraget for 150 000 kr. Året etter kjøpte kommunane Haus og Hamre seg inn, og Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk vart etablert. Hosanger hal fram med å vere den største interessenten og eigde 55 % av kraftverket. Haus og Hamre kommunar kjøpte seg inn med 35% og 10 %. Utbygginga av kraftverket vart begynt 26. august 1916 og stod ferdig i oktober 1919.

Oversikt over kraftlaga i Austevoll, Fitjar, Fjelberg og Skånevik

Lokal motstand mot kommunesamanslåinga i Skånevik

Skånevik kommune vart oppretta i 1837 i samband med etableringa av det kommunale sjølvstyret same året. Som eit resultat av kommunesamanslåinga vart Skånevik kommune oppløyst i 1965. Områda på nordsida av den ytre delen av Åkrafjorden vart innlemma i Kvinnherad kommune, medan resten av kommunen vart lagt til Etne kommune. Ved nedlegginga hadde dei to delane av Skånevik kommune 1189 og 1493 innbyggarar. Sjølv om kommunesamanslåinga på denne tida vart sett på som naudsynt, og i seinare tid har vore omtalt som vellykka, var mange av innbyggarane i Skånevik kommune tilsynelatande ikkje særleg begeistra for samanslåinga. Motviljen mot kommunesamanslåinga botna ofte i kjensla av tilhøyrsel, og handla om fordelinga av ressursar og tilgang på tenester.

Skånevik heradsstyre -Sitat

Når ein syng på siste vers

Sitatet over er henta frå møteboka til Skånevik heradsstyre og det er slik dei avsluttar kommunen. «Det er over, vi er; Bøyd, ikke brukket». Etter at siste vedtaket vart gjort skriv referenten ned sitatet, før alle i heradstyret signerer det siste møtet 29.desember 1964. Skånevik kommune er historie.

skilsmisse2

Fjelbergøyane - Om samanslåing og skilsmisse i Kvinnherad

I kommune-Noreg er det ofte tale om tvangsekteskap, og ein rad kommunesamanslåingar er nett no på gang i Hordaland. Skilsmisser mellom kommunar er meir sjeldsynt. Dette er soga om ei skilsmisse som vart teke opp til folkerøysting. I dag har få høyrt om Fjelberg kommune, men det var her det hende.

Kart over Hjelme og Herdla herreder

Herdla kommune - kommunen som var bunden saman av sjøvegen

Herdla vart den 1. januar 1871 skilt ut frå Manger kommune. Den nye kommunen fekk namnet “Herlø”, og behaldt namnet fram til 1917 då det vart endra til “Herdla kommune”. Sjølve administrasjonssenteret til kommunen vart plassert på Herdla øy, som ligg nord for Askøy. Herdla kommune var geografisk sett splitta av havet. Man kan i hovudsak seie at kommunen bestod av tre kjernedelar: Herdla øy og nordre del av Askøy, den store øyrekka i vest fram til Hjelme kommune i nord (Øygarden kommune i dag), og den vestlige delen av Holsnøy. Sjøvegen var difor den einaste ferdselsvegen mellom dei ymse bygdelaga i kommunal og kyrkjeleg leid. 

Sverre bilde 1

Osterfjorden: frå ferdselsveg til grense

Hosanger kommune er ein av kommunane som forsvann med kommunesamanslåinga i 1964. Kommunen låg i Nordhordland, på både sider av Osterfjorden. Eit område på Lindåshalvøya og eit på Osterøya. Med revisjonen av kommunegrensene vart kommunen delt, med Osterfjorden som grense mellom Lindås kommune og Osterøy kommune. Arkiva etter Hosanger kommune oppbevarast i dag ved Interkommunalt arkiv i Hordaland. Dokument herifrå gjer innblikk i delinga av kommunen. Sjølv om planen om deling av kommunen var administrert frå fylket, var også kommunen særs aktiv i prosessen. Det kom jamvel til folkerøysting.

Møtebok for kommunesamanslåingsnemda i Askøy

Kommunereforma i eit historisk perspektiv

I desse dagar skal fleire kommunar i Hordaland, snart Vestland fylkeskommune, slås saman. Som del av den pågåande kommunereforma skal 33 kommunar bli til 25. Kommunereform er ikkje noko nytt fenomen. Frå skipnaden av kommuneinndelinga i 1837 og fram til i dag har det vore fleire endringar i kommunestrukturen i Noreg. I desse dagar gjennomførast den mest omfattande reforma sidan 1960-talet, då ¼ av Noreg sine kommunar forsvann.

Personvern i arkivtenesta

Kompetanseprogram for personvern og informasjonstryggleik

Oktober er nasjonal tryggleiksmånad. Dette er ein årleg kampanje med mål om å auke kunnskapen om digital tryggleik hjå verksemder og generelt i befolkninga. I samband med dette ønskjer vi å tipse dykk om Bærum kommune sitt kompetanseprogram «Personvern og informasjonssikkerhet». Dette har dei laga i samarbeid med KiNS og KS, og er opphavleg utvikla for København kommune.

Kompetanseprogram for personvern og informasjonstryggleik

Oktober er nasjonal tryggleiksmånad. Dette er ein årleg kampanje med mål om å auke kunnskapen om digital tryggleik hjå verksemder og generelt i befolkninga. I samband med dette ønskjer vi å tipse dykk om Bærum kommune sitt kompetanseprogram «Personvern og informasjonssikkerhet». Dette har dei laga i samarbeid med KiNS og KS, og er opphavleg utvikla for København kommune.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
>