Forskrift om offentlege arkiv

Forskrift om offentlege arkiv stiller i kapittel IV krav til lokale der det blir oppbevart offentlege arkiv. Særleg er krava til lokale for arkivmateriale som er gått ut av dagleg bruk strenge. Arkivlokala skal gje arkivmaterialet vern mot vatn og fukt, mot brann og skadeleg varme, mot skadeleg påverknad frå klima og miljø og mot skadeverk, innbrot og ulovleg tilgjenge.

Arkivdepotet skal føre register over den arkivbestanden som til ei kvar tid er i depotet og over det materialet som blir avlevert til depotet (Arkivforskrifta § 5-5). Depotet må og føre register over utlån og over materiale som evt. blir overført til anna depot eller kassert.

Arkivdepotet skal gjere arkivmateriale tilgjengeleg for publikum innanfor dei rammene som følgjer av gjeldande føresegner om innsynsrett, teieplikt og gradering. Dette er regulert i forskrift om offentlege arkiv § 5-6. I formålsparagrafen til arkivlova blir tilgjengeleggjering av arkiv sidestilt med bevaring. Tilgjengeleggjering – eller formidling – blir dermed ei av arkivdepotet sine to hovudoppgåver. Depotet skal ifølgje arkivforskrifta i rimelig mon etter oppmoding gi kopiar, utskrifter eller avskrifter av arkivmateriale. Originalmateriale skal berre gjerast tilgjengeleg under tilsyn frå depotet.