Bevaring av privatarkiv i Vestland fylke

Bevaring av privatarkiv er avgjerande for å sikre at denne informasjonen og kulturarven ikkje går tapt for kommande generasjonar. Gjennom å bevare privatarkiv kan vi bidra til ei betre forståing av historiske prosessar, samfunnsutvikling og endringar i kulturen. Det er også ei kjelde til identitet, minne og samkjensle for både lokale samfunn og enkeltpersonar.

I Vestland arbeider fleire aktørar saman for å ivareta og formidle privatarkiv. Fylkesarkivet i Vestland spelar ei sentral rolle som koordinator og samarbeidspartnar for kommunane og arkivinstitusjonane i regionen. Saman jobbar dei for å utarbeide ein samla bevaringsplan for privatarkiv i Vestland, som skal sikre at viktige arkivmateriale blir funne, vurderte og bevarte for framtida.

Her kan du lese meir om bevaringsplanen for privatarkiv i Vestland.  

Eigarkommunane som tek hand om privatarkiv har høve til å deponera arkiva hjå oss.

Samhandlingsplan for privatarkiv

Eit viktig element i dette arbeidet med privatarkiv, er samhandlingsplanen som legg grunnlaget for korleis ulike aktørar skal arbeide saman for å nå måla om bevaring og formidling av privatarkiv. Planen omfattar både retningsliner for innsamling og deponering av arkivmateriale, samt strategiar for tilgjengeleggjering av arkiva for publikum.

Her kan du sjå samhandlingsplanen for privatarkiv for Hordaland.

Samarbeidet mellom eigarkommunane, Fylkesarkivet i Vestland og andre aktørar er eit viktig steg mot eit betre system for bevaring og formidling av privatarkiv i regionen. Gjennom dette arbeidet sikrar vi at viktige historiske kjelder blir bevarte og at kulturarven vårt blir vidareført til kommande generasjonar.

Katalog og digitalisert materiale

Katalogar og digitalisert materiale frå privatarkiv er tilgjengelege gjennom ulike plattformer som Arkivportalen og Digitalarkivet.no. Her kan forskarar, slektsgranskarar, lokalhistorikarar og andre interesserte få tilgang til eit rikhaldig utval av kjelder som kan gi ny innsikt og forståing av både lokal og nasjonal historie.

Her kan du sjå arkivmateriale som er digitalisert og publisert hjå oss.

Privatarkiv i vår depot

I vår depot oppbevarer vi ei omfattande samling av privatarkiv frå ulike organisasjonar og enkeltpersonar i Hordaland og omliggjande område. Samlinga inkluderer mellom anna arkiv frå kristelege ungdomslag, bonde- og småbrukarlag, telefon- og elektrisitetslag, skoglag, misjonsforeiningar, og vassverk. Nokre av arkiva strekkjer seg så langt attende som til midten av 1700-talet og går fram til tidlegare delar av dette hundreåret. Privatarkiva gjev innsikt i både lokalhistorie og verksemder i ulike periodar, og studiar av desse gir ei djupare forståing av korleis samfunnet har utvikla seg og korleis ulike aktørar har påverka denne utviklinga.

Ved å undersøkje arkiva kan vi lære meir om korleis menneske og organisasjonar har handtert ulike utfordringar og endringar i samfunnet, samt korleis dei har samarbeidd og kommunisert med kvarandre. Gjennom dette vi ei betre forståing av samfunnets organisasjonsstrukturar, økonomi og kultur i regionen gjennom historia. Dette bidreg til at vi kan få eit meir nyansert bilete av samfunnsutviklinga og hjelpe oss med å sjå korleis historiske hendingar og prosessar har forma dagens samfunn.

Du kan bestille innsyn i privatarkiv ved å bruke skjemaet vårt for bestilling av opplysningar frå våre arkiv

Katalog og digitalisert materiale

Kvar arkivskapar har ein katalog og katalogen er tilgjengeleg på arkivportalen. Du finn han ved å søkje på namnet til arkivskaparen. 

Arkivmateriale som er digitalisert er publisert på Digitalarkivet.no. Publisert materiale kan du sjå her.

 

 

Arkivreferanse Arkivskapar  Frå år Til år
1211-Pa0001 Nordbygda Kristeleg Ungdomslag 1927 1980
1211-Pa0002 IOGT Etne 1949 1959
1211-Pa0003 Etne Reiselivslag 1989 1996
1211-Pa0004 Broen bo- og arbeidsfellesskap 1992 2001
1211-Pa0005 Stiftelsen Vestnorsk senter for Bygdeutvikling 1993 2015
1211-Pa0006 Privatarkivsamling fra gårder i Etne 1766 1828
1215-Pa0001 Vestre Vikebygd bondelag 1950 1965
1215-Pa0002 Fealslaget OA 1935 1962
1215-Pa0003 Vikebygd mållag 1932 1966
1216-Pa0001 Førde Elektrisitetslag/kraftlag 1940 1985
1216-Pa0002 Elektrisitetsnemnda i Førde 1938 1985
1216-Pa0003 Mølster avholdslag 1910 1916
1216-Pa0004 Bjelland telefonlag 1920 1936
1216-Pa0005 Røkenes - Evre telefonanlegg 1929 1959
1216-Pa0006 Sveen/Vikebygd skoglag 1900 1934
1216-Pa0007 Sveio skoglag 1945 1970
1216-Pa0008 Sveio, Vikebygd og Valestrand mjelkelag 1923 1985
1216-Pa0009 Sveio bonde- og småbrukarlag 1948 1954
1216-Pa0010 Sveio kristelege ungdomslag 1945 1953
1216-Pa0011 Lilloe, Kristian. Seminarlærar 1888  
1216-Pa0012 Einstabøvoll meieri 1896 1910
1216-Pa0013 Valestrand smørforening 1874 1910
1216-Pa0014 Valestrand skoglag 1901 1904
1216-Pa0015 Førde Barnelag 1940 1963
1216-Pa0016 T. Torgersen boksamling, Mølstre 1888  
1216-Pa0017 Pedersen, Odd 1865 1868
1216-Pa0022 Førde kvinne- og familielag 1926 1989
1216-Pa0023 Haugesund - Tittelsnes billag AS 1985 2003
1218a-Pa0001 Losje Wichmann 1914 1916
1219-Pa0001 Ytre Bremnes fealslag 1907 1965
1219-Pa0002 Foldrøy bonde- og småbrukarlag 1937 1941
1219-Pa0003 Moster bonde- og småbrukarlag 1946 1950
1219-Pa0004 Moster mjølkelag 1948 1953
1219-Pa0005 Ukjend arkivskapar 1924 1936
1219-Pa0006 Rubbestadneset vassverk AS 1958 1981
1219-Pa0007 Ukjend arkivskapar 1932 1933
1219-Pa0008 Finnås lærarlag 1852 1977
1219-Pa0009 Bremnes misjonsforening 1870 1950
1219-Pa0010 Bømmel ungdomsforening 1906 1907
1219-Pa0011 Josef Nilsen, Mosterhamn 1947 1949
1219-Pa0012 Bømlo Industrilag 10.10.1978 02.02.1981
1219-Pa0013 Bremnes Hagelag 1962 1979
1219-Pa0014 Vornes barnefråhaldslag 1945 1950
1219-Pa0015 A/S Bømlo Tomteselskap 1967 1984
1219-Pa0016 Godøy fiskarlag 1937 1977
1219-Pa0017 Bremnes helselag 1951 1967
1219-Pa0018 Privatarkivsamling fra gårder i Bømlo 1762 1874
1219-Pa0019 Moster sparebank 1885 1915
1219-Pa0020 Bømmel sparebank 1882 1922
1219-Pa0021 Bremnes fiskarlag 1908 1986
1219-Pa0022 Varden kr. ungdomslag 1908 1956
1219-Pa0023 Godöens missionsforening 1910 1994
1219-Pa0024 Bømlo venstrelag 1945 1982
1219-Pa0025 Bremnes vassverk PL 1963 1984
1219-Pa0026 Mannskoret Havdur 1937 1993
1219-Pa0027 Finnås vassverk PL 1970 1985
1219-Pa0028 Bremnes fråhaldslag 1908 1997
1219-Pa0029 Landhandler Sjur Larsen Melkevik 1883 1902
1219-Pa0030 Bømlo turlag 05.05.1974 05.06.2013
1219-Pa0031 Urangsvåg pensjonistlag 1988 2012
1219-Pa0032 Rubbestadnes misjonsforening 1894 1970
1219-Pa0033 Hisken fiskarlag, Hiskjo 1955 1976
1219-Pa0034 Thormodsæter bedehus 1917 2018
1219-Pa0035 Gilje fråhaldslag 1945 1947
1219-Pa0036 Rubbestadneset hvite bånds lag 1958 1993
1219-Pa0037 Eikeland vassverk PL 1978 1984
1219-Pa0038 Moster vassverk PL 1969 1985
1219-Pa0039 Foldrøy vassverk 1977 1983
1219-Pa0040 Gilje sjømannsforening 1967 1973
1219-Pa0041 Finnås, Gilje og Tormodsæter indremisjon 1894 2000
1219-Pa0042 Gilje og Tormodsæter misjonsforening 1943 1991
1219-Pa0043 Bremnes barnelag 1925 1939
1219-Pa0044 Tormodsæter søndagsskule 1918 1930
1219-Pa0045 Wichmann motorfabrikk AL 1954 1962
1219-Pa0046 Stiftelsen Wichmann-smia 1988 2001
1219-Pa0047 Erslandsbygdens santalforening 1936 1998
1219-Pa0048 Sortland vassverk 1954 1982
1219-Pa0049 Lykling vassverk PL 1974 1991
1219-Pa0050 Grutle vassverk PL 1975 1997
1219-Pa0051 Ukjent vassverk 1969 1983
1219-Pa0052 Svampen ungdomsklubb 1992 1997
1219-Pa0053 Bømlo krigsinvalideforening 1972 2006
1219-Pa0054 Stiftelsen Baadehuset 1993 2002
1219-Pa0055 Stiftinga nordsjøkutteren "Gemini" 1986 2002
1221-Pa0001 Landmandsforeningen i Stord 1898 1942
1221-Pa0002 Høyland sag    
1221-Pa0003 Aktieselskabet Blaafaldene 1916  
1221-Pa0004 Stord/Fitjar Reiselivslag 1962 1991
1221-Pa0005 Privatarkiv etter Olav Flatøy    
1222-Pa0001 Privatarkivsamling fra gårder i Fitjar 1927  
1224-Pa0001 Fjelberg skogeigarlag 1962 1974
1224-Pa0002 Ukjend arkivskaper, fruktlager i Kvinnherad 1954  
1226-Pa0001 Strandebarms sjømannsmisjon 1908 1916
1226-Pa0002 Strandebarm lærarlag 1870 1966
1226-Pa0003 Lillebergen, Torbjørn Torbjørnsen 1858 1891
1227-pa001 Herand elektrisitetsverk 1917 1969
1227-pa002 Herand meieri 1928 1939
1227-pa003 Jondal skoglag 1917 1918
1227-pa004 Jondal trelastforretning 1919 1934
1227-pa005 Herand tinetransformatorlag 1960 1965
1228-pa0614 AS Rutebilstasjonar 1958 1968
1229-Pa0001 Røldal skoglags bestyrelse 1899 1911
1231a-Pa0001 Djønno ungdomslag 1895 1942
1231a-Pa0002 Djønno avholdslag 1928 1932
1231a-Pa0003 Djønno barneleselag 1905 1933
1231b-Pa0001 Sekse skoglag 1899 1915
1231b-Pa0002 Ymse brevsamlingar m.m. 1892 1949
1231b-Pa0003 Dr. Chr. Garmann Anderssen 1921 1932
1231b-Pa0004 Røde Kors gutteleir Bøvre 1943  
1231b-Pa0005 Kinsarvik vassverk    
1232-Pa0001 Eidfjord skyttarlag 1885 2001
1232-Pa0002 Losje Vøringfoss 1925 1946
1232-Pa0003 Eidford hornmusikklag 1936 1962
1232-Pa0004 Eidfjord sjømannsmisjonslag 1960 2004
1232-Pa0005 Eidfjord veiarbeiderforening 1935 1947
1232-Pa0006 Bjoreiafondet 1946 1990
1232-Pa0007 Fjellvarden fråhaldslag 1963 1971
1232-Pa0008 Barnelosje Frihuga 1940 1946
1232-Pa0009 Eidfjord opplysningsråd 1957 1962
1232-Pa0010 Eidfjord skulemusikklag 1965 1968
1232-Pa0011 Indre Hardanger kraftlag AS 1985 1989
1233-pa0001 Ulvik branntrygdelag 1868 1939
1233-pa0002 Brakanes vassverk 1948 1968
1233-pa0003 Brakanes vasslag 1969 1972
1234-pa0001 Ulvik prestegjelds pedagoglag 1951 1972
1234-pa0002 Ulvik Branntrygdelag. Granvin 1910 1945
1234-pa0003 Barneavhaldslaget Stjerna 1930 1963
1234-pa0004 Granvin bondekvinnelag 1939 1989
1234-pa0005 Granvin sokneselskap skogbeplantingslag. Skoglag 1888 1960
1234-pa0006 Granvin skogeigarlag 1923 1987
1234-pa0007 Granvin sogns misjonsforening 1863 1885
1234-pa0008 Eide skysstasjon 1876 1903
1234-pa0009 Innsamla skriftleg materiale frå krigen i Granvin 1940 - 1945    
1234-pa0010 Ættebokarbeid. Aam. K. Bu sitt manus til Ættebok for Granvin    
1235-Pa0001 Arbeidernes Aktiebakeri 1905 1924
1235-Pa0002 Voss Kinolag / Kino 1930 1941
1237-Pa0001 Evanger småbrukarlag 1939 1946
1237-Pa0002 Evanger Skoglag 1902 1945
1238-Pa0001 Arbeidsutvalet for veganlegget Simadalen - Osa 1963 1972
1238-Pa0002 Kvam bygdemuseum 1913 1978
1238-Pa0003 Ingebrigt Vik museum 1897 1996
1238-Pa0004 Barnelosjane i IOGT Hardanger distrikt    
1238-Pa0005 Bergstø ungdomslag    
1241-Pa0001 Fusa skoglag 1899 1975
1241-Pa0002 Smørfabrikken Norøna AS 1906 1915
1241-Pa0003 Jan H. Fasmer Sævareid kartong- og papfabrik 1900 1911
1241-Pa0004 Fusa sparebank filial 1929  
1241-Pa0005 Strandvik bygdekvinnelag 1949 2007
1241-Pa0006 Holdhusvassverk A/L    
1243-pa0001 AS Os Tomteselskap 1965 1990
1243-pa0002 Dampskipet DS Bjørnen 1866 1891
1243-pa0003 Os kommune. Torgdagutvalet Os 1978 1990
1244-pa0001 Karl Johan Haugland. Lokalhistorisk samling for Austevoll 1838 2008
1244-pa0002 Storebø bondekvinnelag 01.01.1962 1996
1244-pa0003 Hundvåkøy Fiskarlag 1946 1988
1244-pa0004 Strandplanlaget 1976 1977
1244-pa0005 SL Austevoll mjølkelag 1957 1975
1244-pa0006 AS Krokeide ferjelege 1972 1975
1244-pa0007 Austevoll hagelag 31.01.1992 2005
1244-pa0008 Vestlandske kjøpelag Bergen 1962 1966
1244-pa0009 Austevoll turlag 1992 2015
1244-pa0010 Kvinner i Austevoll for felles fremtid (KAFF) 1989 1993
1244-pa0011 Selbjørn Villsaulag 1957 1992
1244-pa0012 AS Austevoll tomteselskap 1974 1992
1244-pa0014 Horgonemnda 1976 1978
1244-pa0015 Austevoll bruselskap 1964 2014
1244-pa0016 Austevoll ferjeselskap 1981 1994
1244-pa0017 Austevoll song og dykjelag 1999 2006
1244-pa0018 Austevollbygg LL 1962 1998
1244-pa0019 Austevoll Utbyggingsselskap AS 1978 1984
1244-pa0020 Stiftinga Marstein fyr 2006 2010
1244-pa0021 Huftarøy vassverk PL 1963 1985
1244-pa0022 Hundvåkøy vassverk PL 1975 1981
1244-pa0023 Stolmen vassverk PL 1977 1979
1244-pa0024 Selbjørn vassverk PL 1965 1972
1244-pa0025 Austevoll Lokalhistorie    
1244-Pa0026 Huftarøy bonde- og småbrukarlag 1958 1968
1245-pa001 Stranda og Glesnes vassverk 1973 1976
1245-pa002 Stranda ungdomslag 1922 1935
1245-pa003 Tofterøy indremisjonsforening 1911 1977
1245-pa004 Skogsvåg barnefråhaldslag 1950 1961
1245-pa005 Glesnes ungdomslag 1929  
1245-pa006 Privatarkiv etter Ingebrigt og Anna Skoge 1928 1944
1245-pa007 Eidesjøen Vassverk 1974 1984
1245-pa008 Sundbussen AS 1950 2001
1245-pa009 Klokkarvik Vassverk AL 1969 1986
1245-pa010 Unge Sund kristeleg ungdomslag 1924 1927
1246-Pa0001 Norøna planteskule 1901 1970
1246-Pa0002 Sotrabrua AS 1954 1992
1246-Pa0003 Sotra og Øygarden reiselivslag 1987 1995
1246-Pa0004 Fjell kommunale pensjonistlag 1996 2016
1246-Pa0005 Brevsamling etter Olga Fjell 1903 2005
1246-Pa0006 Brevsamling etter Ekerhovdslekten 1884 1950
1246-Pa0007 Solsvik landhandel AS 1957 1979
1246-Pa0008 Peder Møvik AS 1928 1979
1246-Pa0009 AS Fjellheim 1958 1978
1246-Pa0010 Fjell næringsutvikling AS 1986 1993
1246-Pa0011 Fjell venstrelag 1945 1985
1246-Pa0012 Gardar og ætter i Fjell av Norvald Austarheim 1979 1984
1246-pa0013 Lyngedals dampskipsselskap 1892 1898
1246-Pa0014 Brattholmen telefonstasjon og sentral 1921 1978
1246-Pa0015 Fjell sogelag 1944 1981
1246-Pa0016 Midttun, Olav. Skuleinspektør 1948 1964
1246-Pa0017 Privatarkivsamling fra gårder i Fjell 1873 1897
1246-Pa0018 Knappskog krins husmorslag 1967 1991
1246-Pa0019 Ungdomslaget Strilen 1903 1941
1246-Pa0020 Koltveit bedehus 1964  
1246-Pa0021 Ågotnes meieri 1923 1953
1246-Pa0022 Lie, Peder Christophersen. Lensmannen i Fjell 1900 1908
1246-Pa0023 Lillebø, Gudveig Karin 1950 1960
1246-Pa0024 Landro kyrkje 1950 1953
1246-Pa0025 Landmannsforeningen i Fjell 1904 1934
1246-Pa0026 Knarrevik kjemiske arbeiderforening 1945 1960
1246-Pa0027 Fjell beitelag 1957 1981
1246-Pa0028 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen AS 2003 2015
1246-Pa0029 Sotra Judoklubb 1977 1991
1246-Pa0030 Gode Sirklar AS 2005 2020
1246-Pa0031 Knarrevik-anlegget 1915 1975
1246-Pa0032 Fjell kommune. IKS AktiVest, Tiltakskontor for Sund, Fjell og Øygarden 1993 2003
1246-Pa0033 Fjell Songarsamskipnad 1927 1931
1246-Pa0034 Fjell lærarlag 1901 1937
1246-Pa0035 Knapskog Ungdomslag 1921 1929
1246-Pa0036 Reisemål Sotra & Øygarden AS 1995 2003
1246-Pa0037 Vesthordland Revisjonsdistrikt 1995 2007
1247-Pa0001 Askøy Tomteselskap AS 1968 1991
1247-Pa0002 Florvåg husmorlag 1947 1983
1247-pa0003 Florvåg husmorlags barnehage 1947 1971
1247-pa0004 Marikoven husmorlag 1972 1983
1247-pa0005 Hetlevik husmorlag 1948 1983
1247-pa0006 Tveit husmorlag 1952 1982
1247-pa0007 Haugland husmorlag 1952 1981
1247-pa0008 Askøens præstegjelds lærerforening 1876 1907
1247-pa0009 Aktivitetshuset Shoddyen 1988 2014
1247-Pa0010 Askøy Folkeakademi 1982 2009
1247-pa0011 Askøy Frivilligsentral 2016  
1247-pa0012 Ask brygge 1921 1997
1247-pa0013 Askøy indremisjon 1945 1981
1247-pa0014 Det Liberale Folkepartiet Askøy 1972 1985
1247-pa0015 Hop husmorlag 1922 1980
1247-Pa0016 Askøyfestivalen 1999 2003
1247-Pa0017 Hanøy folkedansarring 1979 2014
1247-Pa0018 Kleppestø Båtlag 1963 1985
1247-Pa0019 Strusshamn Kultursenter 1992 2014
1247-Pa0020 Askøy Song- og Musikksamskipnad 1976 1986
1247-Pa0021 Askøy Orienteringslag 2009 2010
1247-Pa0022 Kleppe Helselag 1923 2001
1247-pa0023 Follese sangkor Ekko 08.01.1949 14.12.1949
1247-Pa0024 Kleppe og omegns assuranseforening 1910 1977
1247-Pa0025 Foreningen selvhjelp 1936 1955
1247-Pa0026 Norrøna Ungdomslag 1949 1959
1247-Pa0027 Kleppe ungdomslag 1911 1933
1247-Pa0028 Kleppe Indremisjon 1896 1999
1247-Pa0029 Kleppe Finnmarksforening 1919 2002
1247-Pa0030 Askøy kjøpmannsforening 1938 1993
1247-Pa0031 Askøy skytterlag 1890 2008
1247-Pa0033 Erdal søndagsskule 1926 1933
1247-Pa0034 Sokneprest Osnes 1934 1963
1247-Pa0035 Hanøy bedehus 1922 2004
1247-Pa0036 Hanevik losje De unges vern 1915 1963
1247-Pa0037 Florvåg station 1902 1974
1247-Pa0038 Hop Helselag 1946 1968
1247-Pa0039 Fauskanger Helselag 1948 1995
1247-Pa0040 Hanøy Fiskarlag 1936 1962
1247-Pa0041 Søndre Erdal Vel 1950 1952
1247-Pa0042 Ask sjømannsforening 1983 1984
1247-Pa0043 Herdla og Gullbrandsøy Fiskarlag 1935 1942
1247-Pa0044 Askøy For- & Gjødningsstoffabrikk AS 1918 1959
1247-Pa0045 Askøy Venstrelag 1963 1965
1247-pa0046 Hanevik og Åsebø sølvrevgard 1928 1932
1247-Pa0047 Festivalen Lost Weekend 2005 2011
1247-pa0048 Erdal ungdomslag 1932 1958
1247-pa0049 Askøyalliansen 1998  
1247-pa0050 Torgdagsutvalget i Askøy 1986 1996
1247-Pa0051 Kontaktutvalet for idrettslaga på Askøy 1949 2018
1247-Pa0052 Avisa Askøy Tidend 1970 1990
1247-pa0053 Askøy lokalhistorisk arkiv 1934 1998
1247-Pa0054 Telemuseet på Askøy 1965 2007
1247-Pa0055 Askøy Lærarlag 1988 1989
1247-Pa0056 Askøybrua AS 1974 2009
1247-Pa0057 Askøy reiselivslag 1991 1993
1247-Pa0058 Askøyhallen KF 2002 2013
1251a-Pa0001 Dale avholdslag 1901 1929
1251a-Pa0002 Dale totalavholdsforening 1885 1909
1251b-Pa0001 Stanghelle gruvedrift 1964 1967
1251b-Pa0002 Dale Fabrikker 1947 1986
1251b-Pa0003 Vaksdal bustadlag AS 1955 1989
1251b-Pa0004 Osterfjordens gjensidige fartøyassuranse 1943 1987
1252-Pa0001 Modalen totalavholdsforening 1889 1931
1252-Pa0002 Modalen ungdomslag 1896 1995
1252-Pa0003 Steinsland kraftlanlegg 1976 1983
1252-Pa0004 A. Heimdal landhandleri 1901 1905
1252-Pa0005 Modalen husmorlag 1954 1977
1252-Pa0006 Modalen bondelag 1902 1966
1252-Pa0007 Øvre Modalens samtalelag 1884 1885
1252-Pa0008 Modalen næringsbygg 1989 2013
1252-Pa0009 Lauvsprett ungdomslag 1940 1955
1252-Pa0010 Modalen Sogenemnd 1900 2000
1252-Pa0011 Modalen billag LL 1930 1978
1252-Pa0012 Modalen smørlag 1936 1953
1252-Pa0013 Eksingedalen / Modalen idrettslag (E.M.I.L.) 1979 2010
1252-Pa0014 Mo handelslag 1884 1960
1252-Pa0015 Helland sandtak 1970 1972
1253a-Pa0001 Hosanger helselag 1937 1945
1253a-Pa0002 Hosanger Sparebank. Kontroll- og tilsynsnemnda 1901 1936
1253a-Pa0003 Hosanger Totalavholdsforening 1885 1890
1253a-Pa0004 Indre Nordhordland Dampskipsselskap 1919 1956
1253b-Pa0001 Vasselkrinsen ungdomslag 22.04.1923 26.12.1925
1253b-Pa0002 Osterøy Lærarlag 1998 1999
1254-Pa0001 Johannes S. Eikanger 1908 1935
1254-Pa0002 Ostefjorden meieri 1895 1926
1254-Pa0003 Eikanger bondelag 1909 1916
1254-Pa0004 Hamre prestegjelds brannkasse 1886 1890
1256-pa0001 Meland Turlag 1993 2009
1256-pa0002 Meland Bygg AS 1972 2010
1256-pa0003 Dei eldre sin bustadspareklubb i Meland    
1256-pa0004 Meland Bustadstifting 1995 2002
1256-pa0005 Meland Utbyggingselskap AS 1979 2013
1256-pa0006 AS Meland Tomteselskap 1979 1988
1256-pa007 I. Hestdal landhandel, bakeri og bygdemølle 1939 1944
1258-Pa001 Herdla lærarlag 1956 1964
1259b-Pa0001 Toft Fiskarlag 1838 23.04.1992
1259b-Pa0002 Øygarden Næringsforum 1989 2005
1259b-Pa0003 Øygarden kommunale forening 1973 1985
1259b-Pa0004 Øygarden Mjølkemottak 1958 1976
1260b-Pa0001 Bøvågen meieri 1915 1961
1260b-Pa0002 Morkebygdens fealslag 1915 1966
1260b-Pa0003 Radøy hestealslag 1946 1976
1260b-Pa0004 Manger svinealslag 1956 1966
1260b-Pa0005 Manger hesteassuranse 1941 1963
1260b-Pa0006 Manger Skoglag 1899 1953
1260b-Pa0007 Sæbø bonde- og skoglag 1938 1976
1260b-Pa0008 Hordabø skoglag 1952 1970
1260b-Pa0009 Manger rikstelefonstasjon 1931 1950
1260b-Pa0010 Bladet Ny Helg 1938 1942
1260b-pa0011 Eigedomssamling etter Åge Sæbø 1756 1904
1260b-Pa0012 Syltavåg meieri 1907 1971
1260b-Pa0013 Sæbø meieri 1897 1985
1260b-Pa0014 Manger meieri 1897 1961
1260b-Pa0015 Sæbøvågen notarbeiderforening 1950 1988
1260b-Pa0016 Manger hestetrygdelag 1944 1966
1260b-Pa0017 Hordabø driftskredittlag 1940 1986
1260b-Pa0018 Privatarkiv etter Johan Ottesen 1918 1989
1260b-Pa0019 Losje kveldsol 1943 1949
1260b-Pa0020 Sæbø venstrelag 1885 1961
1260b-Pa0021 Syltavåg fealslag 1943 1966
1260b-Pa0022 Hordabø skyttarlag 1945 1950
1260b-Pa0023 Manger kvegassuranse 1909 1950
1260b-Pa0024 Toska fiskarlag 1951 1990
1260b-Pa0025 Hordabø husmorlag 1948 2000
1260b-Pa0026 Radøy fritidsklubb 1980 1984
1260b-Pa0027 Vestnorsk utvandringssenter 1996 1997
1260b-Pa0028 Privatarkiv etter Malvin Ulvatn    
1263-Pa0001 Viken møbelfabrikk 1963 1970
1263-Pa0002 Lindås tomteselskap LL 1977 2005
1263-Pa0003 Byggjenemnda for Aasgard møbelfabrikk 1970 1972
1263-Pa0004 Ungdomslaget Oksnesingen 1931 1950
1263-Pa0005 Ungdomslaget Strandbuen 1910 1927
1263-Pa0006 Ungdomslaget Frihug 1914 1942
1263-Pa0007 Lindås bondekvinnelag 24.04.1947 1987
1263-Pa0008 Hindenes og Kløvheim bondekvinnelag 1949 1991
1263-Pa0009 Feste og Lygra bondekvinnelag 07.02.1958 1988
1263-Pa0010 Ungdomslaget Heimhug 1957 1971
1263-Pa0011 Myking bondelag 1947 1962
1263-Pa0012 Stranden bondelag 1916 1948
1263-Pa0013 Alversund bondelag 1956 1978
1263-Pa0014 Alversunds sogns læseselskab 1869 1875
1263-Pa0015 Vikanes telegrafstasjon 1921 1954
1263-Pa0016 Stranda pensjonistlag 1989 2005
1263-Pa0017 Ungdomslaget Nybrot 1957 1965
1263-Pa0018 Alversund meieri 1928 1956
1263-Pa0019 Lindås meieri 1897 1953
1263-Pa0020 Skogen møbelfabrikk AS 1947 1980
1263-Pa0021 Lindåsstraumen sluseanlegg 1926  
1263-Pa0022 A. Larsen landhandel og bakeri AS 1952  
1263-Pa0024 W. Bjørndal landhandel AS 1918 1961
1263-Pa0025 MK Rune 1953 1974
1263-Pa0026 Krokens fråhaldslag 1925  
1263-Pa0027 Storholmen telegrafstasjon 11.05.1921 01.07.1942
1263-Pa0028 Indre Myking avhaldslag 1918 1937
1263-Pa0029 Stranden skyttarlag 1909 1913
1263-Pa0030 Veland meieri 1921 1964
1263-Pa0031 Osterfjorden fartøy- og sandeigarlag AL 1955 1982
1263-Pa0032 Fråhaldsungdomslaget Solrenning 1935 1939
1263-Pa0033 Lindås bondelag 1911 2001
1263-Pa0034 Lars E. Fosse garveri 1904 1931
1264-Pa0001 Austrheim kvegassuranse 1899 1978
1264-Pa0002 Austrheim lærarlag 1907 1970
1266-Pa0001 Midtbygda bonde- og småbrukarlag 1930 1940
1266-Pa0002 Hosanger, Lindås og Masfjorden beitestyre 1935 1957
1266-Pa0003 Søndre Kvinge sauesankelag 1939 1949
1266-Pa0004 Nordre Kvinge sauesankelag 1935 1949
1266-Pa0005 Elvikstrand totalavholdsforening 1886 1967
1266-Pa0006 Elvikstrand fråhaldslag 1912 2015
1266-Pa0007 Kvinge barnelag 1932 1964
1266-Pa0008 Austreheim lærarlag 1907 1970
1266-Pa0009 Masfjorden totalavholdsforening 1886 1890
1266-Pa0010 Barnelaget Vårvon 1952 1958
4626-pa0001 Sotra tomteselskap AS 1833 1993