Om IKA Hordaland

IKA Hordaland er ei verksemd organisert med heimel i lov om interkommunale selskap. Samarbeidet vart skipa i 1987 og hadde i byrjinga 19 eigarkommunar. I 1994 auka talet på eigarar til 24 kommunar, men det var fyrst i år 2000 at samarbeidet vart gjort om til eit interkommunalt selskap. Eigarkommunane betaler årleg inn tilskot til drifta basert på folketal. Selskapet sitt øvste organ er representantskapet der alle eigarkommunane er representert. Dei vel eit styre som forvaltar selskapet og er ansvarleg for at dette vert drive i samsvar med selskapet sitt føremål, selskapsavtalen og retningsliner vedteke av representantskapet. Dagleg leiar har ansvar for den daglige drifta av selskapet.

IKA Hordaland sitt føremål er å arbeide for at verdifullt arkivmateriale i eigarkommunane vert teke vare på og sikra som informasjonskjelder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengeleg for offentleg verksemd, forsking og andre administrative og kulturelle formål, jf. Lov om arkiv § 6 (arkivlova).

 


Kontakt oss

Spørsmål kring våre arkivsamlingar og bestilling av arkiver:
Ring oss på telefon 55 30 60 90 mellom 9.00-14.30, eller send ein e-post. Vi er ofte ute på besøk hjå kommunane eller utan telefondekning inne i arkivmagasina. Vi ber om forståing for at det kan vere vanskeleg å få tak i oss på telefon.

Postadresse:

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Kalfarveien 82
5022 Bergen

BesøksadresseKalfarveien 82, 5022 Bergen


Organisasjonsnummer: 971 348 496
Bankkontonummer: 3624 34  92348

Tilsette

Rune Lothe, dagleg leiar

414 12 138

rune.lothe@ikah.no 


Knut Kjosås, fagleiar

55 30 60 95

knut.kjosaas@ikah.no   


Øyvind Olsen, IKT-ingeniør

55 30 60 92

oyvind.olsen@ikah.no


Thea Henriette Skjåk Nielsen, rådgjevar

55 30 60 94

thea.nielsen@ikah.no


Janny Sjåholm, rådgjevar 

55 30 60 93

janny.sjaaholm@ikah.no


Kristian Strømme, rådgjevar 

55 30 60 90

kristian.stromme@diginordhordland.no


Inge Vikane, konsulent og verneombud

55 30 60 91

inge.vikane@ikah.no


Jørn Harald Grov, spesialkonsulent 

55 30 60 90

jorn.grov@ikah.no


Harry Lewis Lawford, konsulent

55 30 60 90

harry.lewis.lawford@ikah.no


Adisa Zvekic, konsulent

55 30 60 90

adisa.zvekic@ikah.no


Anders Fylling, spesialkonsulent

55 30 60 90

anders.fylling@ikah.no


Aina Vindenes, konsulent

55 30 60 90

aina.vindenes@ikah.no


Elizabeth Skråmestø, konsulent

55 30 60 90

elizabeth.skramesto@ikah.no


Kjersti Marie Sørensen, konsulent

55 30 60 90


Hermund Emil Eide, konsulent

55 30 60 90


Henrik Nitter Rugesæter, konsulent

55 30 60 90


Håvard Ringen, konsulent

55 30 60 90

Våre eigarar

Interkommunalt arkiv i Hordaland er eigd av 24 kommunar i det som dekkjer tidligare Hordaland i noverende Vestland fylke: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og Masfjorden kommunar.

Styret

Forvaltninga av Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS ligg under eit styre, som er ansvarleg for at selskapet vert drive i samsvar med selskapet sitt føremålet, selskapsavtala samt andre retningsliner vedteke av representantskapet.

Styret

Leiar: Birte Rine Young
Nestleiar: Rune Heradstveit
Medlem: Sigrid Laupsa
Medlem: Jarle Nakken

Observatør frå tilsette: Jørn Harald Grov

Sekretær: Rune Lothe

Varamedlem: Jenny Aanderaa
Varamedlem: Turid Askeland
Varamedlem: Terje Geithus

 

Valnemnd

Leiar: Bjarte Stølås
Medlem: Trude Buene Birknes
Medlem: Alis Lund Johansen

Representantskapet

Representantskapet er det øvste organet i Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS. Kvar eigarkommune er representert ved ein representant som vert valgt av kommunestyre i kvar eigarkommune. Val til representantskapet føl vanlegvis kommunestyreperioden. Ved votering tel representantane sine røyster ulikt i forhold til kommunen sin eigarandel. Repesentatskapen vert leia av ein leiar. 

 

Leiar: Svein Helge Hoflundsengen, Masfjorden kommune
Nestleiar: Anne June Iversen, Askøy kommune